Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của năm học 2017-2018, tiếp tục đẩy mạnh và phát huy phong trào văn hóa văn nghệ  trong toàn thể  học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. ...